Politica de Protectie si prelucrare a datelor

Politica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal

Asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal este un angajament fundamental al Blesi.ro, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastrPolitica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal

Asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal este un angajament fundamental al Blesi.ro, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul Uniunii Europene („UE”) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadru legal îl reprezintă transparența, prin acest document, vă comunicăm modul în care protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Protecție a Datelor cu Caracter Personal, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Protecție a Datelor cu Caracter Personal, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Protecție a Datelor cu Caracter Personal.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

Blesi.ro este denumirea comercială a City Shop S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Str Bauxitei Nr 54A, sector 1, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J40/18783/2007, cod unic de înregistrare fiscală RO22534743 (în continuare “Blesi.ro” sau “noi“ sau “CITY SHOP”). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la protecția datelor dvs. cu caracter personal, vă încurajăm să contactați Responsabilul CITY SHOP cu protecția datelor la adresa de e-mail [email protected] sau prin poștă sau curier la adresa Bucuresti, str. Bauxitei Nr. 54A, în atenția Responsabilului CITY SHOP cu protecția datelor.

Angajamentul GDPR

CITY SHOP se angajează să se conformeze cu legislația aplicabilă la nivel național și UE, și să protejeze drepturile și libertățile persoanelor fizice ale căror informații sunt colectate și prelucrate de CITY SHOP în conformitate cu GDPR.

Atribuții în baza GDPR

CITY SHOP este încadrat ca și operator în baza GDPR.

Responsabilul cu protecția datelor a fost numit pentru a prelua responsabilitatea zilnică a conformării societății cu această politică și, în mod special, are răspunderea directă de a se asigura că societatea este conformă cu GDPR.

Toți angajații din CITY SHOP care prelucrează date cu caracter personal au responsabilitatea conformării cu legislația protecției datelor cu caracter personal.

Principiile GDPR

Toate prelucrările de date cu caracter personal se vor efectua în conformitate cu principiile protecției datelor cu caracter personal, astfel cum sunt acestea descrise în Articolul 5 din GDPR. Politicile și procedurile CITY SHOP sunt elaborate astfel încât să asigure conformarea cu aceste principii.

  • Datele cu caracter personal trebuie prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată

Legalitate – înainte de a prelucra date cu caracter personal, trebuie identificată o bază legală. Echitabilitate – în vederea unei prelucrări echitabile, operatorul trebuie să pună la dispoziția persoanelor vizate anumite informații, în funcție caz. Aceasta se aplică atât dacă datele cu caracter personal au fost obținute direct de la persoanele vizate, cât și din alte surse.

Transparență – Articolele 12, 13 și 14 din GDPR includ reguli privind furnizarea de informații confidențiale persoanelor vizate. De maximă importanță este elaborarea unor notificări de confidențialitate ușor de înțeles și ușor accesibile persoanei vizate. Informațiile vor fi comunicate persoanei vizate într-o formă inteligibilă, utilizând un limbaj clar și simplu.

Informațiile specifice care trebuie furnizate persoanei vizate trebuie să includă, cel puțin, următoarele:

- identitatea și datele de contact ale operatorului și, după caz, ale reprezentantului acestuia;

- datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, după caz;

- scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării;

- în cazul în care prelucrarea se face în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f), interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terță;

- destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;

- dacă este cazul, intenția operatorului de a transfera date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională și existența sau absența unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, în cazul transferurilor menționate la articolul 46 sau 47 sau la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf, o trimitere la garanțiile adecvate sau corespunzătoare și la mijloacele de a obține o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost puse la dispoziție;

- perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

- existența dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor;

- atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a), existența dreptului de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

- dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;

- dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, precum și dacă persoana vizată este obligată să furnizeze aceste date cu caracter personal și care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații;

- existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4), precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată;

- în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obținute de la persoana vizată, și categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, după caz;

- după caz, dacă operatorul intenționează să transfere date cu caracter personal unui destinatar dintr-o țară terță și nivelul de protecție acordat datelor;

- orice altă informație necesară pentru a garanta prelucrarea echitabilă.

  • Datele cu caracter personal pot fi colectate doar în scopuri determinate, explicite și legitime

Datele obținute în scopurile precise nu trebuie utilizate pentru un scop care diferă de cele care pot fi notificate formal autorității de supraveghere ca și parte din registrul de prelucrare GDPR al societății.

  • Datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru prelucrare  

- Responsabilul cu protecția datelor se asigură permanent că CITY SHOP nu colectează informații care nu sunt strict necesare pentru scopul pentru care au fost obținute.

- Toate formularele de colectare a datelor (electronice sau pe suport hârtie), inclusiv cerințele de colectare de date în noile sisteme informatice, vor conține o declarație de prelucrare sau un link către o declarație de confidențialitate.

- Responsabilul cu protecția datelor se va asigura că, anual, toate metodele de colectare a datelor sunt revizuite de auditori interni/experți externi pentru a se asigura că datele colectate continuă să fie adecvate, relevante și nu excesive.

  • Datele cu caracter personal trebuie să fie corecte și actualizate, depunându-se toate eforturile pentru a se șterge sau rectifica fără întârziere datele inexacte

Datele care sunt stocate de operator sunt revizuite și actualizate după cum este necesar și nicio dată nu va fi păstrată decât dacă este rezonabil să se presupună că este corectă.

Este răspunderea Responsabilului cu protecția datelor să se asigure că toți angajații societății sunt instruiți cu privire la importanța colectării de date corecte și a menținerii actualizate acestora.

Este, de asemenea, obligația persoanei vizate să se asigure că datele personale în legătură cu ea, deținute de CITY SHOP, sunt corecte și actualizate.

Clienții CITY SHOP vor fi obligați să notifice orice schimbări pentru a permite ca evidențele personale să fie actualizate corespunzător, iar CITY SHOP se va asigura că orice notificare de acest gen este înregistrată și prelucrată corespunzător.  

Responsabilul cu protecția datelor elaborează proceduri și politici adecvate pentru a menține datele cu caracter personal corecte și actualizate, luând în considerare volumul de date colectate, viteza cu care s-ar putea schimba și orice alți factori relevanți.

Cel puțin o dată pe an, Responsabilul cu protecția datelor va examina datele personale prelucrate de societate și va identifica orice date care nu mai sunt necesare în contextul scopului înregistrat. Aceste date vor fi șterse/distruse în siguranță.

Totodată, Responsabilul cu protecția datelor este obligat să răspundă solicitărilor de rectificare primite de la persoanele vizate în termen de o lună. Durata poate fi extinsă la încă două luni pentru solicitări complexe. În cazul în care CITY SHOP decide să nu se conformeze cererii, Responsabilul cu protecția datelor îi va explica persoanei vizate raționamentul și o va informa cu privire la dreptul ei de a depune o plângere autorității de supraveghere și de a urma căile de atac necesare.

Responsabilul cu protecția datelor are datoria (i) de a lua măsurile adecvate care să prevadă ca, în cazul în care organizațiile terțelor părți primesc date personale inexacte sau neactualizate, să îl informeze în legătură cu acestea, (ii) și de a transmite oricare corecție a datelor cu caracter personal părții terțe în cazul în care acest lucru este necesar.

  • Datele cu caracter personal trebuie păstrate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate numai atâta timp cât este necesar pentru prelucrare

- Păstrarea datelor cu caracter personal după data prelucrării se va efectua numai acestea vor fi minimizate/criptate/pseudonimizate pentru a proteja identitatea persoanei vizate în cazul unei breșe de securitate.

- După expirarea datei de păstrare, datele vor fi distruse în siguranță.

- Responsabilul cu protecția datelor trebuie să aprobe în mod specific orice păstrare a datelor care depășește perioadele de păstrare stabilite inițial și trebuie să se asigure că justificarea este identificată în mod clar și în conformitate cu cerințele legislației privind protecția datelor. Această aprobare va fi în formă scrisă.

  • Datele cu caracter personal trebuie prelucrate într-o manieră care să asigure securitatea într-un mod adecvat

Responsabilul cu protecția datelor va efectua o evaluare a riscurilor, luând în considerare toate circumstanțele operațiunilor de operare sau de prelucrare ale societății.

La determinarea caracterului adecvat, Responsabilul cu protecția datelor va lua în considerare, de asemenea, amploarea eventualelor daune sau pierderi care ar putea fi cauzate persoanelor vizate în cazul unei încălcări a securității, efectul oricărei încălcări a securității asupra CITY SHOP, și posibile daune reputaționale, inclusiv pierderea încrederii clienților.

În vederea evaluării măsurilor tehnice adecvate, Responsabilul cu protecția datelor va lua în considerare cel puțin următoarele:

- Tehnicile de protejare a parolei;

- Eliminarea drepturilor de acces pentru USB și alte suporturi de memorie;

- Programele anti-virus;

- Criptarea dispozitivelor care părăsesc locațiile societății;

- Securitatea rețelelor;

- Tehnologiile ce asigură pseudonimizarea și anonimizarea;

- Identificarea standardelor internaționale de securitate relevante pentru CITY SHOP.

La evaluarea măsurilor organizatorice adecvate, Responsabilul cu protecția datelor va lua în considerare următoarele:

- Nivelurile adecvate de instruire în cadrul CITY SHOP;

- Măsuri care iau în considerare seriozitatea angajaților (cum ar fi referințele);

- Includerea protecției datelor cu caracter personal în contractele de muncă;

- Identificarea măsurilor de acțiune disciplinară pentru încălcarea obligațiilor cu privire la datele cu caracter personal;

- Monitorizarea personalului pentru respectarea standardelor de securitate relevante;

- Controlul accesului fizic la înregistrările electronice și pe hârtie;

- Adoptarea unei politici „clean desk”;

- Stocarea datelor pe suport de hârtie în dulapuri cu închidere, rezistente la foc;

- Restricționarea utilizării dispozitivelor electronice portabile în afara locului de muncă;

- Restricționarea dispozitivelor proprii ale angajatului utilizate la birou;

- Adoptarea unor reguli clare privind parolele;

- Realizarea periodică de copii de rezervă a datelor personale și stocarea materialelor în afara biroului;

- Impunerea de obligații contractuale entităților importatoare de date să ia măsuri de securitate corespunzătoare atunci când transferă date în afara SEE.

  • Operatorul trebuie să poată demonstra conformitatea cu celelalte principii ale GDPR (responsabilitatea)

GDPR include prevederi care promovează responsabilitatea și guvernanța. Acestea completează cerințele de transparență ale GDPR. Principiul responsabilității prevăzut la articolul 5 alineatul (2) impune societății CITY SHOP să  demonstreze că respectă principiile GDPR.

CITY SHOP demonstrează respectarea principiilor protecției datelor cu caracter personal prin implementarea politicilor de protecție a datelor, respectarea codurilor de conduită, punerea în aplicare a măsurilor tehnice și organizatorice, precum și adoptarea unor tehnici precum protecția datelor începând cu momentul conceperii, procedurile de notificare a încălcărilor și planurile de răspuns la incidente.

Drepturile persoanelor vizate

Persoanele vizate au următoarele drepturi în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și datele înregistrate în legătură cu acestea:

- Să efectueze solicitări de acces cu privire la natura informațiilor deținute și cui le sunt/le-au fost dezvăluite.

- Să prevină prelucrarea care le-ar putea provoca prejudicii.

- Să împiedice prelucrarea în scopul marketing-ului direct.

- Să fie informate cu privire la mecanismul procesului de luare a deciziilor automate care le va afecta în mod semnificativ.

- Să nu existe decizii semnificative care să le afecteze, luate exclusiv prin procese automatizate.

- Să solicite despăgubiri în cazul în care suferă prejudicii din cauza încălcării GDPR.

- Să ia măsuri pentru rectificarea, blocarea, ștergerea, inclusiv dreptul de a fi uitate sau să distrugă datele inexacte.

- Să solicite autorității de supraveghere să evalueze dacă o prevedere a GDPR a fost încălcată.

- Să le fie furnizate datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care pot fi citite în mod automat și dreptul de a transmite aceste date unui alt operator.

- Să obiecteze față de orice profilare automatizată care are loc fără consimțământ.

CITY SHOP se asigură că persoanele vizate pot exercita aceste drepturi prin implementarea unor proceduri specifice.

Securitatea datelor

Toți angajații CITY SHOP se asigură că toate datele cu caracter personal pe care societatea le deține și pentru care sunt responsabili sunt păstrate în siguranță și nu sunt divulgate în niciun fel niciunei terțe părți, cu excepția cazului în care această terță parte a fost autorizată în mod specific de CITY SHOP să primească aceste informații și a încheiat un acord de confidențialitate.

Toate datele cu caracter personal sunt accesibile numai angajaților care au nevoie să le folosească. Toate datele cu caracter personal beneficiază de cel mai înalt nivel de securitate și sunt păstrate:

- într-o cameră închisă cu acces controlat; și / sau

- într-un sertar sau într-un dulap, închise cu cheia; și / sau

- dacă sunt computerizate, protejate prin parolă; și / sau

- sunt stocate pe suporturi de calculator (detașabile) care sunt criptate.

Ecranele și terminalele PC nu sunt vizibile decât angajaților autorizați. Toți angajații sunt obligați să citească și să-și însușească prevederile Regulamentului de Ordine Interioară, care reglementează obligațiile angajaților cu privire la protecția datelor cu caracter personal, înainte de a li se permite accesul la informațiile organizaționale de orice fel.

Documentele în format hard copy nu sunt lăsate acolo unde pot fi accesate de personal neautorizat și nu sunt scoase din spațiile CITY SHOP fără autorizație explicită scrisă. Imediat ce documentele în format hard copy nu mai sunt necesare pentru asistența zilnică a clienților, acestea vor fi eliminate din arhiva securizată.

Datele cu caracter personal pot fi șterse sau eliminate numai la data expirării duratei de păstrare stabilite, daca exista. Documentele în format hard copy care au atins termenul limită de păstrare vor fi tocate și eliminate ca “gunoi confidențial”, dupa caz. Unitățile hard disk ale PC-urilor care nu mai vor fi utilizate de CITY SHOP și care trebuie distruse vor fi mai întâi golite de toate informațiile conținute în acestea.

Dezvăluirea datelor

Societatea nu divulgă datele cu caracter personal terților neautorizați, care includ membri ai familiei angajaților, prieteni, organisme guvernamentale și, în anumite circumstanțe, Poliția.

Toate solicitările de furnizare a datelor cu caracter personal pentru unul dintre motivele următoare: protejarea securității naționale, prevenirea sau investigarea unei infracțiuni, colectarea de impozite, prevenirea unui prejudiciu semnificativ față de o terță persoană, protejarea intereselor vitale ale individului, vor fi susținute de o documentație adecvată și toate aceste dezvăluiri vor fi autorizate în mod expres de către Responsabilul cu protecția datelor.

Reținerea și eliminarea datelor

CITY SHOP va stoca datele cu caracter personal pe perioada nedeterminata de timp, luand toate masurile necesare pentru protectia datelor, stipulate in prezetul document. Datele cu caracter personal pot fi sterse la solicitarea persoanelor implicare.

Datele cu caracter personal vor fi șterse în siguranță, în conformitate cu al șaselea principiu al GDPR - prelucrare într-o manieră adecvată pentru a menține securitatea, protejând astfel drepturile și libertățile persoanelor vizate.

Transferurile de date  

Toate exporturile de date din Spațiul Economic European (SEE) către țările din Spațiul Economic Neeuropean (menționate în GDPR ca "țări terțe") sunt ilegale, cu excepția cazului în care există un "nivel adecvat de protecție a drepturilor fundamentale ale persoanele vizate".

Transferul datelor cu caracter personal în afara SEE este interzis, cu excepția cazului în care se aplică una sau mai multe garanții sau excepții:

  • Decizia de adecvare

Comisia Europeană poate și evaluează țările terțe, un teritoriu și / sau anumite sectoare din țările terțe pentru a evalua dacă există un nivel adecvat de protecție a drepturilor și libertăților persoanelor fizice. În aceste cazuri nu este necesară nicio autorizație.

Țările care sunt membre ale Spațiului Economic European (SEE), dar nu și ale UE, sunt acceptate ca îndeplinind condițiile unei decizii de adecvare.

Lista țărilor care îndeplinesc în prezent cerințele de adecvare ale Comisiei este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm

  • Scutul de confidențialitate

Dacă CITY SHOP dorește să transfere date personale din UE unei organizații din Statele Unite, va putea face acest lucru numai dacă organizația este înscrisă în cadrul programului Privacy Shield de la Departamentul de Comerț din S.U.A.

  • Excepţii

În lipsa unei decizii de adecvare, a statutului de membru al Scutului de confidențialitate, transferul datelor cu caracter personal într-o țară terță sau într-o organizație internațională are loc numai în următoarele condiții:

- persoana vizată și-a dat acordul în mod explicit cu privire la transferul propus, după ce a fost informată cu privire la riscurile posibile ale unor astfel de transferuri pentru persoana vizată, din cauza lipsei unei decizii de adecvare și a garanțiilor adecvate;

- transferul este necesar pentru executarea unui contract între persoana vizată și CITY SHOP sau implementarea măsurilor precontractuale luate la cererea persoanei vizate;

- transferul este necesar pentru încheierea sau executarea unui contract încheiat în interesul persoanei vizate între CITY SHOP și o altă persoană fizică sau juridică;

- transferul este necesar din motive importante de interes public;

- transferul este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau susținerea acțiunilor în justiție; și / sau

- transferul este necesar pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altor persoane, în cazul în care persoana vizată nu este capabilă din punct de vedere fizic sau legal să-și dea consimțământul.

Evidența datelor cu caracter personal

CITY SHOP a creat o evidență a datelor cu caracter personal și un flux de date, ca parte a abordării riscurilor și oportunităților în cadrul proiectului său de conformitate cu GDPR. Evidența și fluxul de date ale CITY SHOP determină cel puțin următoarele aspecte:

- procesele din activitate care utilizează date cu caracter personal;

- sursa datelor personale;

- volumul persoanelor vizate;

- descrierea fiecărui element de date cu caracter personal;

- activitatea de prelucrare;

- inventarul categoriilor de date cu caracter personal prelucrate;

- scopul (scopurile) pentru care se utilizează fiecare categorie de date cu caracter personal;

- destinatarii și potențialii beneficiari ai datelor cu caracter personal;

- rolul CITY SHOP pe întregul flux de date;

- orice transfer de date; și

- cerințele de păstrare și eliminare.

În cazul în care aveți orice neclaritate cu privire la prezenta politică, vă reamintim faptul că puteți contacta în orice moment Responsabilul Blesi.ro cu protecția datelor prin transmiterea solicitării dvs. prin oricare dintre următoarele modalități:

– prin e-mail la adresa: [email protected] sau

– prin poștă sau curier la adresa: București, str. Bauxitei Nr 54A cu mențiunea în atenția Responsabilului CITY SHOP cu protecția datelor.

 

 

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Protejarea sferei dumneavoastra private in timpul utilizarii site-ului nostru web reprezinta pentru noi un aspect extrem de important. De aceea, va informam in continuare in detaliu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (“Regulamentul”).

Cine suntem?

SC CITY SHOP S.R.L., este o persoana juridica, de nationalitate romana, avand sediul social in Bucuresti, sector 1, str Bauxitei nr. 54A​, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/18783/2007 , avand codul unic de inregistrare RO 22534743 . In sensul legislatiei cu privire la protectia datelor, suntem operator atunci cand prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal.

Pentru a va furniza detalii cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in orice moment, puteti sa contactati Responsabilul CITY SHOP S.R.L. cu protectia datelor la adresa de e-mail: [email protected] sau telefonic, la: 0752557733 sau prin posta sau curier la adresa Sos. Chitilei, Nr. 54, sector 1, Bucuresti – cu mentiunea: in atentia Responsabilului CITY SHOP  S.R.L. cu protectia datelor.

Prezenta politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal se aplica doar pentru www.Blesi.ro si pentru subdomeniile aferente, precum si pentru paginile ce prezinta campanii promotionale, insa nu si pentru pagini controlate sau operate de terti. Va rugam sa verificati declaratiile privind protectia datelor ale paginilor web controlate sau operate de terti, deoarece aceste pagini web nu se afla sub controlul sau supravegherea CITY SHOP S.R.L si acestea nu isi asuma raspunderea pentru continutul acestora si masurile acestora privind protectia datelor.

Securitatea datelor

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe aceasta pagina web de catre  CITY SHOP SRL, in vederea procesarii comenzilor sau alte scopuri ce tin de doleantele clientilor SC CITY SHOP SRL, comunicate de catre clienti. La utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal, societatea respecta cu strictete prevederile legale in vigoare privind protectia datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal si a datelor cu caracter anonim revine societatii  CITY SHOP S.R.L, in limitele prevazute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise in continuare.

Pentru protectia datelor dumneavoastra, Expert Vision Agency SRL si CITY SHOP S.R.L au luat masuri tehnice si organizatorice pentru a proteja aceste date in special impotriva pierderii, manipularii sau accesului neautorizat. Masurile adoptate sunt verificate in mod regulat si sunt adaptate constant la stadiul tehnicii.  In cazul unei incalcari a protectiei datelor dumneavoastra cu caracter personal, care se estimeaza ca vor avea drept consecinta un risc major pentru drepturile si libertatile dumneavoastra, va vom notifica imediat, pe cat posibil intr-un interval de 72 de ore.

Va rugam sa retineti ca sunteti personal raspunzator pentru confidentialitatea si pastrarea in conditii de siguranta a datelor dumneavoastra de utilizator sau a parolelor dumneavoastra, care v-au fost predate sau comunicate.

Prelucrarea datelor minorilor. Va punem in vedere in mod expres ca toate prelucrarile de date cu caracter personal se refera exclusiv la persoane care au implinit varsta de 16 ani. Utilizarea sistemelor si a instrumentelor, precum si a rezultatelor procesarii datelor utilizatorilor care nu au aceasta varsta minima este interzisa fara acordul parintilor/tutorilor. In cazul in care are totusi loc o procesare a datelor cu caracter personal, vom sista procesarea acestor date odata cu luarea la cunostinta a acestui fapt.

Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale in vigoare privind protectia datelor cu caracter personal. In cazul in care corespondati cu noi sau completati un formular cu date sau apelati numarul de telefon listat pe pagina noastra web, va rugam sa aveti in vedere faptul ca datele mentionate de dumneavoastra vor fi prelucrate in scopurile descrise in continuare.

Datele colectate de noi

Datele cu caracter personal sunt inregistrate prin completarea de catre dumneavoastra a formularului de contact/comanda sau prin apelarea numarului de telefon afisat pe website, prin care colectam:

- nume;

- prenume;

- Numar de telefon;

- adresa de e-mail;

- Data nasterii;

- Adresa de livrare (judet, localitate, strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament);

- Alte detalii;

- In cazul in care CLIENTUL doreste factura pe firma, se colecteaza urmatoarele date: denumire firma; sediu social; cod fiscal; numar de inregistrare la registrul comertului; banca, cont bancar

Nu colectam si nu prelucram in alt mod date sensibile, incluse de Regulament in categorii speciale de date cu caracter personal.

Parteneri

CITY SHOP  S.R.L. nu efectueaza toate prelucrarile datelor cu caracter personal in regim propriu, ci beneficiaza de sprijin de la parteneri profesionali care actioneaza pe baza instructiunilor primite de la CITY SHOP S.R.L. pentru operatiuni tehnice legate de hostingul paginii si software-ul pe care se bazeaza aceasta. Parteneri sunt atent selectati si se obliga sa asigure, prin masuri tehnice si organizatorice adecvate, prelucrarea datelor dumneavoastra conform prevederilor legale in vigoare privind protectia datelor si cu respectarea drepturilor dumneavoastra. Partenerilor le este interzis sa utilizeze datele cu caracter personal primite pentru scopuri proprii sau comerciale sau sa le transmita tertilor, cu exceptia cazului in care tertii actioneaza pentru atingerea scopurilor prelucrarii descrise prin prezenta, caz in care aceleasi conditii privind masurile tehnice si organizatorice se aplica si acestora.

Prelucrari ale datelor pentru care nu este necesar consimtamantul

Mai multe informatii referitoare la prelucrari de date pentru care nu este necesar consimtamantul gasiti in enumerarea urmatoare:

 

- Formular de contact general (material informativ disponibilitati, cumparare pantofi, informare despre produsul dorit, apreciere, reclamatii, altele) sau apel telefonic la numarul afisat pe website

La trimiterea formularului de contact, respectiv, la inceperea convorbirii telefonice, vor fi prelucrate datele dumneavoastra cu caracter personal din categoriile nume, prenume, telefon, adresa de livrare, adresa de email, mesaj specific, dar si alte date prevazute in prezentul document, in conditiile prevazute in aceasta sectiune.

Scop: Raspunsul la solicitarea dumneavoastra

Temei: Interes legitim de a prelucra individual intrebarile dumneavoastra si de a putea raspunde.

Durata de stocare: perioada nedeterminata

Consecintele refuzului: in situatia in care nu furnizati aceste date, nu ne veti putea contacta si nu va vom putea furniza informatiile solicitate. Pentru acest scop, datele vor fi transmise catre reprezentantii de vanzari ai CITY SHOP S.R.L., iar dumneavoastra veti fi contactati de acestia pentru a raspunde solicitarilor adresate.

 

- La trimiterea formularului de contact sau apelarii telefonice in vederea unei solicitari de cumpărare a unui produs din stoc, datele dumneavoastra cu caracter personal din categoriile nume, prenume, telefon, adresa de livrare, adresa de email, mesaj specific, dar si alte date prevazute in prezentul document, sunt prelucrate in conditiile prevazute in aceasta sectiune.

Scop: Pregatirea/efectuarea si derularea unei cumparari de pantofi din stoc.

Temei: Executarea unui contract sau luarea masurilor precontractuale la solicitarea dumneavoastra.

Durata de stocare: perioada nedeterminata

Consecintele refuzului: in situatia in care nu ne furnizati aceste date, nu veti putea primi propuneri din partea reprezentantului de vanzari selectat.

Cu scopul de a profila, monitoriza si a trimite comunicari si oferte personalizate, folosim Retargeting.bz (Adresa: Str. Vasile Lascar, Nr. 178, Sector 2, Bucuresti, Cod Unic de Inregistrare (CUI): RO34270947, Nr. Inreg. Registrul Comertului: J40/3525/23.03.2015, E-mail: [email protected], Numar de telefon: +40-727-383-165), un soft de marketing automatizat, dedicat magazinelor online.

Aceste activitati nu au niciun efect legal sau alt efect semnificativ similar asupra utilizatorilor. Singura consecinta a folosiri aceasta profilare este pentru ca utilizatorii sa primeasca reduceri si oferte personalizate de marketing. Utilizatorul poate opta sa nu mai fie profilat sau sa mai primeasca comunicari comericiale, fara niciun efect, altul in afara de a primi aceste reduceri sau oferte personalizate de marketing.

Cu scopul de prelucrare, monitorizare a activitatilor (profilare) si interactiune cu site-ul, Retargeting.biz trebuie sa colecteze in mod automat si sa stocheze urmatoare date cu caracter personal: e-mail, numar de telefon, nume, prenume, sex, data nasterii, oraș, județ

adresa IP (inclusiv posibila locație), browser, order ID, cod de reducere, valoare reducere, cost transport, valoare totala comanda, pret individual produse comandate, variatii de produs, produse, device, OS, IP location, timestamps legate de vizitarea paginii, vizitare pagina, vizitare categorie, vizitare brand, click pe poza, mouse over cart, mouse over price, scroll up, scroll down, add to cart, remove from cart, selectare variatie, add to wishlist, comentariu, Like pe Facebook, vizitat pagina de ajutor.

Categoriile de persoane vizate sunt vizitatori, utilizatori înregistrați sau clienți ai site-ului, după caz, în funcție de serviciul ales. Datele vizitatorilor vor fi stocate timp de 2 luni, iar cele ale utilizatorilor inregistrati sau clientilor timp de 3 ani.

Pentru a-si presta serviciile, Retargeting.biz foloseste imputerniciti terti (subcontractori) din EEA si SUA (numai pentru notificarile push), iar transferul de date cu caracter personal este facut in temeiul Scutului de Confidențialitate UE-SUA,: datele sunt retinute/stocate pe durata contractului dintre cele doua parti.

Cookie-uri: acest site trebuie sa foloseasca cookie-uri first party si va da acces lui Retargeting.biz la aceste informatii. Acest cookie este plasat de acest site si, prin urmare, poate fi folosit doar in legatura cu acest site. In consecinta, o legatura intre monitorizarea interna a utilizatorilor acestul site si monitorizarea pe alte site-uri nu este tehnic posibila prin acest cookie.

Pentru a te dezabona de la comunicarile trimise de Retargeting.biz trimite un e-mail la adresa [email protected] (te rugam sa introduci aici adresa de e-mail de contact pentru magazinul tau online).

Prelucrari ale datelor pentru care este necesar consimtamantul

CITY SHOP  S.R.L poate prelucra datele cu caracter personal mentionate mai sus, pentru urmatoarele scopuri:

 

Inscrierea la Newsletter

Datele indicate la inscrierea respectiva din categoriile date de contact si identificare vor fi utilizate doar pentru trimiterea de newsletter. La trimiterea newsletter-ului, vom utiliza adresa de e-mail comunicata de dumneavoastra si, in final, avem nevoie de confirmarea dumneavoastra ca, in calitate de titular al adresei de e-mail, sunteti de acord cu primirea acestora. Puteti revoca in orice moment abonarea folosind posibilitatea de dezabonare prezentata in newsletter sau trimitand un email la adresa  [email protected].

Scop: Trimiterea informatiilor despre produse, servicii si evenimente

Temei: Consimtamantul

Durata de stocare: perioada nedeterminata

Consecintele refuzului: in situatia in care nu sunteti de acord cu aceasta prelucrare, nu veti primi newsletterul.

Va reamintim ca va puteti razgandi si retrage consimtamantul in orice moment, prin:

- Accesarea link-ului de dezabonare afisat in cadrul mesajelor pe care le primiti de la noi sau prin

- Contactarea CITY SHOP S.R.L. utilizand detaliile de contact mentionate mai sus.

 

 

Prelucrare date in scop de ofertare/confirmare

Prin completarea formularului de contact sau de comanda, sau apelarea numarului de telefon de pe pagina web www.Blesi.ro, va dati acordul pentru a fi contactati in legatura cu intocmirea unei oferte personalizate sau pentru confirmarea comenzii efectuare pentru disponibitatile din stocul societății. Datele prelucrate vor fi datele de contact si de identificare.

Scop: Contactarea clientului in scopul prezentarii unei oferte conform cerintelor acestuia sa confirmarea comenzii deja plasate de catre cliet

Temei: Consimtamant

Durata de stocare: perioada nedeterminata

Va reamintim ca va puteti razgandi si retrage consimtamantul in orice moment, prin:

- Accesarea link-ului de dezabonare afisat in cadrul mesajelor pe care le primiti de la noi sau prin

- Contactarea CITY SHOP  S.R.L. utilizand detaliile de contact mentionate mai sus.

Cui transmitem datele dumneavoastra cu caracter personal

Dupa caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dumneavoastra urmatoarelor categorii de destinatari:

- furnizorilor de servicii de curierat;

- furnizorilor de servicii de plata/bancare;

- furnizorilor de servicii de marketing, cum ar fi Google, Adwords, Retargeting.biz, RTB House, Facebook;

- furnizorilor de servicii IT.

In cazul in care ne revine o obligatie legala sau daca este necesar a ne apara un interes legitim, putem, de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autoritati publice. Accesul la datele dumneavoastra de catre tertii persoane juridice de drept privat se realizeaza in conformitate cu prevederile legale privind protectia datelor cu caracter personal si confidentialitatea informatiilor, in baza unor contracte incheiate cu acestia.

Drepturile persoanelor vizate

Conform Regulamentului, aveti urmatoarele drepturi cu privire la procesarea datelor cu caracter personal:

Dreptul la acces

Puteti obtine de la noi o confirmare ca prelucram ori nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, veti avea acces la urmatoarele informatii:

- categoriile de date cu caracter personal vizate;

- scopurile prelucrarii;

- destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza a fi divulgate, in special tari din afara UE si a Spatiului Economic European sau organizatii internationale, cu mentionarea garantiilor adecvate in acest ultim caz;

- acolo unde e posibil, perioada stocarii sau, daca nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada;

- faptul ca puteti depune o plangere catre autoritatea de supraveghere si ca ne puteti cere rectificarea, stergerea datelor cu caracter personal, restrictionarea prelucrarii acestora ori ca va puteti opune prelucrarii;

- faptul ca aveti dreptul de a ne solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastra sau dreptul de a va opune prelucrarii;

- sursa colectarii datelor cu caracter personal, daca noi le colectam de la alta persoana decat de la dumneavoastra;

- Daca exista, existenta unui proces decizional automat, inclusiv crearea de profiluri si, cel putin, logica utilizata, importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru dumneavoastra.

Va asiguram ca:

- Daca se solicita, veti primi de la noi o copie a datelor cu caracter personal prelucrate;

- puteti solicita si primi raspuns de la noi in orice modalitate dorita de dumneavoastra (inclusiv email).

Va rugam sa retineti ca:

- este posibil sa va solicitam plata unui comision, bazat pe costurile administrative, daca veti solicita mai mult de o copie;

- dreptul dumneavoastra de a solicita o copie, conform celor aratate mai sus nu trebuie sa aduca atingere drepturilor si libertatilor altora.

Dreptul la rectificare

Presupune faptul ca:

- aveti dreptul de a obtine de la noi rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;

- aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal incomplete.

In cazul in care ati creat un cont de utilizator, puteti avea acces oricand la datele dumneavoastra cu caracter personal si le puteti completa sau corecta.

Dreptul la stergerea datelor

Aveti dreptul de a obtine din partea CITY SHOP S.R.L. stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, in anumite conditii:

- datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

- dumneavoastra va retrageti consimtamantul in cazul in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant ori prelucrarea priveste datele speciale cu caracter personal se intemeiaza pe consimtamant si nu exista alt temei juridic privind prelucrarea;

- dumneavoastra va opuneti prelucrarii necesare pentru indeplinirea unei sarcini ce serveste unui interes public ori ce rezulta din exercitarea autoritatii cu care CITY SHOP S.R.L. a fost investita sau prelucrarea este intemeiata pe un interes legitim al CITY SHOP  S.R.L. ori al unui tert si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ce priveste prelucrarea ori dumneavoastra va opuneti prelucrarii intemeiate pe marketing direct, inclusiv crearii de profiluri legate de marketingul direct;

- datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

- datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ii revine CITY SHOP S.R.L.,

- cu exceptia cazului in care prelucrarea este necesara:

- pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;

- pentru a ne conforma unei obligatii legale;

- pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Trebuie sa retineti ca pot exista si alte motive care sa impiedice stergerea imediata a datelor dumneavoastra, de exemplu, perioade obligatorii de arhivare, actiuni pendinte, pretentii, exercitarea sau apararea unor drepturi legale etc.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Presupune faptul ca aveti dreptul de a obtine de la noi restrictionarea prelucrarii in anumite conditii:

- daca dumneavoastra va exercitati dreptul la opozitie, pe durata verificarii de catre noi a exactitatii datelor dumneavoastra cu caracter personal;

- daca prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor cu caracter personal si ne solicitati restrictionarea utilizarii acestora;

- pe durata in care noi verificam daca drepturile noastre legitime prevaleaza in raport de cele ale dumneavoastra, in situatia cand dumneavoastra v-ati opus prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care va aflati;

- noi nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal, iar dumneavoastra le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Va asiguram ca va vom informa inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare pentru cele 4 situatii mentionate mai sus.

Va rugam sa retineti ca:

- daca restrictionarea prelucrarii a avut loc in cele 4 situatii mentionate anterior, prelucrarea poate avea loc, cu exceptia stocarii, doar in baza consimtamantului dumneavoastra prealabil pentru constatarea, exercitarea, apararea unui drept in instanta sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice din motive de interes public important al UE sau al unui stat membru.

Dreptul la portabilitatea datelor

Presupune faptul ca:

- aveti dreptul de a obtine de la noi, intr-un format structurat, utilizat curent si care poate fi citit automat, datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat si, de asemenea, aveti dreptul de a solicita transmiterea acestor date catre un alt operator;

- exercitarea celor doua drepturi mentionate anterior poate avea loc daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: (i) prelucrarea de catre noi are la baza consimtamantul dumneavoastra si are ca obiect inclusiv datele speciale cu caracter special ori prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care dumneavoastra sunteti parte sau pentru a face demersuri, la cererea dumneavoastra, inainte de incheierea unui contract; (ii) prelucrarea datelor cu caracter personal se face de noi prin mijloace automate; (iii) exercitarea dreptului la portabilitatea datelor nu aduce atingere dreptului la stergerea datelor si nu afecteaza drepturile si libertatile altora.

Dreptul la opozitie

Presupune faptul ca:

- va puteti opune oricand prelucrarea este necesara (i) pentru indeplinirea unei sarcini ce serveste un interes public sau ce rezulta din autoritatea cu care noi am fost investiti, inclusiv crearii de profiluri pe aceste temeiuri (ii) pentru un interes legitim al nostru sau al unei tert. Noi vom inceta prelucrarea, cu exceptia cazului in care exista motive legitime si imperioase ce justifica prelucrarea si prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra ori cand scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

- va puteti opune oricand prelucrarii in scop de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri, daca aceasta profilare este legata de marketingul direct, dupa caz.

Dreptul la retragerea consimtamantului

Presupune faptul ca va puteti retrage oricand consimtamantul, fara afectarea valabilitatii prelucrarilor anterioare, in cazul prelucrarilor bazate pe consimtamant.

Dreptul la plangeri

Aveti dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in Bd. G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, Bucuresti, email: [email protected], tel. 0318.059.211, 0318.059.212, fax 0318.059.602.

Termenul standard de raspuns la cererile dumneavoastra este de o luna de la primirea cererii; in cazul in care formularea raspunsului necesita analiza unui volum ridicat de documente/informatii, opinia unor terti etc., acest termen poate fi prelungit cu maximum 2 luni, sens in care va vom informa despre acest aspect in intervalul initial de o luna.

Restrictionarea accesului

In anumite situatii, s-ar putea sa nu va putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastra cu caracter personal din cauza unor restrictii legale. Intr-un astfel de caz, va vom comunica motivul acestui refuz.

Imposibilitatea identificarii

In anumite cazuri, s-ar putea sa nu va putem identifica datele cu caracter personal din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizati in cerere. In astfel de cazuri, daca nu va putem identifica drept persoana vizata, nu putem da curs cererii dumneavoastra in conformitate cu aceasta sectiune, cu exceptia cazului in care ne oferiti informatii suplimentare care sa ne permita sa va identificam. Va vom informa si va vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

Exercitarea drepturilor dumneavoastra

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra, ne puteti trimite o cerere scrisa, semnata si datata, prin modalitatile prevazute mai jos: la adresa de e-mail:

[email protected] sau prin posta sau curier la adresa Sos. Chitilei, Nr. 54, Sector 1, Bucuresti – cu mentiunea: in atentia Responsabilului CITY SHOP S.R.L. cu protectia datelor.

Pentru procesarea cererii, va putem solicita identificarea prin prezentarea unui act de identitate.

Crearea de profiluri

Operatorul nu utilizeaza prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice ce privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.

Cum protejam datele personale?

Site-ul utilizeaza tehnici de securitate a informatiei, precum firewall-uri, proceduri de control al accesului si mecanisme criptografice, toate acestea cu obiectivul de a evita accesul neautorizat la date si pentru a garanta confidentialitate acestora. Declaram ca am adoptat toate masurile tehnice si organizatorice necesare pentru a garanta siguranta si integritatea datelor cu caracter personal pe care le procesam, precum si pentru a evita pierderea, modificarea si/sau accesarea acestora de catre terti neautorizati.

Tarile in care transferam datele dumneavoastra cu caracter personal

La momentul actual, stocam si prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal pe teritoriul Romaniei.

In cazul in care vom transfera anumite date ale dumneavoastra cu caracter personal unor entitati aflate in Uniunea Europeana sau in afara Uniunii, inclusiv in tari carora Comisia Europeana nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal, ne angajam sa luam intotdeauna masuri in vederea asigurarii ca orice astfel de transferuri internationale sunt gestionat cu atentie cu scopul de a va proteja drepturile si interesele, prin angajamente contractuale cu tertii sau alte garantii, precum clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeana sau schemele de certificare.

Cookies si Social Plug-ins

Colectam date in mod automat prin utilizarea de Cookie-uri. Un Cookie este un mic fisier text care salveaza setarile pentru internet. Aproape fiecare pagina web foloseste aceasta tehnologie. Aceasta este descarcata de browser-ul dumneavoastra de internet la prima accesare a unei pagini web. La urmatoarea accesare a acestei pagini web cu acelasi dispozitiv, Cookie-urile si informatiile salvate sunt fie trimise inapoi la pagina web care le-a creat sau catre o alta pagina web careia ii apartin (Third Party Cookie). Astfel, pagina web recunoaste ca ati mai accesat o data pagina cu acest browser si variaza in unele cazuri continutul afisat.

Pentru mai multe informatii privind Cookie-urile utilizate pe pagina noastra web, consultati documentul de Cookies.

Revizuire și aprobare

Responsabilul cu protecția datelor are responsabilitatea de a asigura că acest document este revizuit în conformitate cu cerințele de revizuire prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

O versiune actuală a acestui document este disponibilă tuturor membrilor personalului și este publicată, de asemenea, în format hard copy.

Această procedură a fost aprobată de Administratorul societății.

)